{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: الف کوچک / سکون (جلسه1)

0:17

5,360 تومان

8 تا 10

درس 1: الف کوچک / سکون (جلسه2)

0:22

6,100 تومان

2 تا 13

درس 2: تشدید / اتصالات

0:28

6,880 تومان

11 تا 15

درس 3: سوره‌ی حمد / ک (جلسه1)

0:21

5,960 تومان

16 تا 18

درس 3: سوره‌ی حمد / ک (جلسه2)

0:22

6,100 تومان

19 تا 20

درس 4: سوره‌ی ناس / ـة ، ة (جلسه1)

0:21

5,960 تومان

21 تا 25

درس 4: سوره‌ی ناس / ـة ، ة (جلسه2)

0:13

4,690 تومان

24 تا 25

درس 5: سوره‌ی فلق / تنوین‌ها (جلسه1)

0:18

5,510 تومان

26 تا 28

درس 5: سوره‌ی فلق / تنوین‌ها (جلسه2)

0:26

6,630 تومان

29 تا 33

درس 5: سوره‌ی فلق / تنوین‌ها (جلسه3)

0:15

5,030 تومان

34 تا 35

درس 6: سوره‌ی توحید / ـه و ، ـه ی (جلسه1)

0:16

5,200 تومان

36 تا 37

درس 6: سوره‌ی توحید / ـه و ، ـه ی (جلسه2)

0:18

5,510 تومان

38 تا 40

درس 7: سوره‌ی نصر / فتح مکه / ء (همزه) (جلسه1)

0:20

5,810 تومان

41 تا 42

درس 7: سوره‌ی نصر / فتح مکه / ء (همزه) (جلسه2)

0:15

5,030 تومان

43 تا 47

درس 8: سوره‌ی کوثر / ئـ / کودک خدا پرست (جلسه1)

0:15

5,030 تومان

48 تا 49

درس 8: سوره‌ی کوثر / ئـ / کودک خدا پرست (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

50 تا 53

درس 9: سوره‌ی عصر (جلسه1)

0:11

3,230 تومان

56 تا 57

درس 9: سوره‌ی عصر (جلسه2)

0:15

3,780 تومان

58 تا 60

درس 9: سوره‌ی عصر (جلسه3)

0:17

4,020 تومان

61 تا 62

درس 10: سوره‌ی فیل / اصحاب فیل / سوره‌ی ماعون

0:15

3,780 تومان

63 تا 67

درس 11: سوره‌ی کافرون (جلسه1)

0:19

4,250 تومان

71 تا 73

درس 11: سوره‌ی کافرون (جلسه2)

0:21

4,470 تومان

74 تا 77

درس 12: سوره انشراح (جلسه1)

0:14

3,650 تومان

78 تا 80

درس 12: سوره انشراح (جلسه2)

0:15

3,780 تومان

81 تا 84

درس 13: سوره‌ی تین / قهرمان بت شکن (جلسه1)

0:17

4,020 تومان

85 تا 89

درس 13: سوره‌ی تین / قهرمان بت شکن (جلسه2)

0:9

2,930 تومان

90 تا 92

درس 14: سوره‌ی قدر / باغی میان آتش

0:32

5,510 تومان

93 تا 106

درس 15: قرآن در تابستان

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400