{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم

قسمت 1: هدایای زمینی

0:17

4,020 تومان

1 تا 6

قسمت 2: الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

0:20

4,360 تومان

6 تا 10

قسمت 3: رفتار عنصرها و شعاع اتم

0:19

4,250 تومان

10 تا 14

قسمت 4: دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d

0:14

3,650 تومان

14 تا 18

قسمت 5: عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند

قسمت 6: دنیای واقعی واکنش‌ها

0:42

6,320 تومان

22 تا 25

قسمت 7: نفت، هدیه‌ای شگفت انگیز (جلسه1)

0:9

2,930 تومان

25 تا 28

قسمت 7: نفت، هدیه‌ای شگفت انگیز (جلسه2)

0:14

3,650 تومان

28 تا 32

قسمت 8: هیدروکربن‌ها (آلکان‌ها، آلکن‌ها، آلکین‌ها و هیدروکربن‌های حلقوی) (جلسه1)

0:26

4,970 تومان

32 تا 36

قسمت 8: هیدروکربن‌ها (آلکان‌ها، آلکن‌ها، آلکین‌ها و هیدروکربن‌های حلقوی) (جلسه2)

0:32

7,350 تومان

36 تا 39

قسمت 8: هیدروکربن‌ها (آلکان‌ها، آلکن‌ها، آلکین‌ها و هیدروکربن‌های حلقوی) (جلسه3)

0:17

4,020 تومان

39 تا 43

قسمت 9: نفت، ماده‌ای که اقتصاد جهان را دگرگون ساخت

0:16

5,200 تومان

43 تا 46

تمرین‌های دوره‌ای فصل 1

فصل 2: در پی غذای سالم

قسمت 1: مفاهیم اولیه ترموشیمی (جلسه1)

0:16

2,600 تومان

48 تا 54

قسمت 1: مفاهیم اولیه ترموشیمی (جلسه2)

0:30

3,560 تومان

54 تا 58

قسمت 2: جاری شدن انرژی گرمایی و گرماشیمی

0:29

5,250 تومان

58 تا 63

قسمت 3: آنتالپی‌، آنتالپی پیوند، گرو‌ه‌های عاملی اکسیژن‌دار و آنتالپی… (جلسه1)

0:27

3,380 تومان

65 تا 68

قسمت 3: آنتالپی‌، آنتالپی پیوند، گرو‌ه‌های عاملی اکسیژن‌دار و آنتالپی… (جلسه2)

0:11

2,160 تومان

68 تا 70

قسمت 4: آنتالپی واکنش‌ها با قانون هس (جلسه1)

0:12

2,250 تومان

63 تا 65

قسمت 4: آنتالپی واکنش‌ها با قانون هس (جلسه2)

0:31

3,620 تومان

73 تا 77

قسمت 5: آهنگ و سرعت فرایندهای شیمیایی (جلسه1)

0:26

3,320 تومان

75 تا 83

قسمت 5: آهنگ و سرعت فرایندهای شیمیایی (جلسه2)

0:29

3,500 تومان

83 تا 86

قسمت 6: غذا، پسماند و ردپای آن (جلسه1)

0:18

2,760 تومان

86 تا 90

قسمت 6: غذا، پسماند و ردپای آن (جلسه2)

0:21

2,980 تومان

90 تا 94

تمرین‌های دوره‌ای فصل 2

فصل 3: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

قسمت 1: مفاهیم اولیه تولید پوشاک

0:9

رایگان

97 تا 100

قسمت 2: الیاف و درشت مولکول‌ها (جلسه1)

0:10

2,060 تومان

100 تا 102

قسمت 2: الیاف و درشت مولکول‌ها (جلسه2)

0:26

3,320 تومان

102 تا 107

قسمت 3: پلی‌استرها، الکل‌ها و اسیدها

0:25

3,250 تومان

107 تا 112

قسمت 4: واکنش استری شدن

0:15

2,520 تومان

112 تا 114

قسمت 5: پلی آمیدها

قسمت 6: پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر

0:26

3,320 تومان

114 تا 120

تمرین‌های دوره‌ای فصل 3

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400