{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان با تدریس الهام دوستی

دبستان پنجم هدیه‌های آسمانی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: دسته گلی از آسمان

درس 2: تنها او (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

12 تا 13

درس 2: تنها او (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

14 تا 17

درس 3: حضرت مریم، بانوی بهشتی (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

20 تا 25

درس 3: حضرت مریم، بانوی بهشتی (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

20 تا 25

درس 4: از نوزاد بپرسید! (جلسه1)

0:26

5,100 تومان

26 تا 32

درس 4: از نوزاد بپرسید! (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

8 تا 32

درس 5: گل صد برگ

0:23

4,800 تومان

33 تا 41

درس 6: مال مردم (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

42 تا 47

درس 6: مال مردم (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

48 تا 56

درس 7: رنگین کمان جمعه

0:23

4,800 تومان

48 تا 56

درس 8: دو نامه (جلسه1)

0:16

4,000 تومان

57 تا 62

درس 8: دو نامه (جلسه2)

0:23

4,800 تومان

57 تا 62

درس 8: دو نامه (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

8 تا 62

درس 8: دو نامه (جلسه4)

0:32

5,660 تومان

8 تا 62

درس 8: دو نامه (جلسه5)

0:28

5,290 تومان

8 تا 62

درس 9: یک جهان جشن! (جلسه1)

0:14

3,740 تومان

63 تا 67

درس 9: یک جهان جشن! (جلسه2)

0:32

رایگان

63 تا 67

درس 10: در ساحل دجله (جلسه1)

0:26

5,100 تومان

72 تا 78

درس 10: در ساحل دجله (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

75 تا 78

درس 11: سرو سربلند سامرا (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

79 تا 84

درس 11: سرو سربلند سامرا (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

79 تا 84

درس 12: خورشید پشت ابر

0:26

5,100 تومان

85 تا 92

درس 13: کوچک‌های بزرگ!

درس 14: بزرگ مرد تاریخ

0:31

4,180 تومان

99 تا 107

درس 15: بهمن همیشه بهار

0:20

4,470 تومان

108 تا 115

درس 16: روزنامه‌های دیواری

0:22

3,520 تومان

116 تا 122

درس 17: اینها و آنها (جلسه1)

0:21

3,440 تومان

درس 17: اینها و آنها (جلسه2)

0:22

3,520 تومان

123 تا 128

درس 17: اینها و آنها (جلسه3)

0:26

3,830 تومان

6 تا 128

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400