{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی چهارم دبستان با تدریس نجمه اسلامی

دبستان چهارم ریاضی

در این دوره آموزشی صفر تا صد کتاب درسی ریاضی کلاس چهارم ابتدائی را صفحه به صفحه با زبان کودکانه و پر انرژی تدریس شده است.
همه فعالیت ها، کار در کلاس ها، تمرین های پایانی هر درس و تمرین های پایانی هر فصل در این دوره به صورت مفصل حل شده است.
هر جا لازم بوده است نکات تکمیلی برای تعمیق یادگیری دانش آموز بیان شده است.
بی شک یک مجموعه کامل برای تکمیل یادگیری دانش آموزان خواهد بود و همچنین دوره ای مناسب برای آشنایی دانشجو معلمان و همچنین سایر فرهنگیان عزیز با روش تدریس معلمان برتر است.

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: اعداد و الگوها

حل مسئله با راهبرد الگویابی، رسم شکل

0:18

4,240 تومان

2 تا 3

درس 1: عدد نویسی (جلسه1)

0:19

4,360 تومان

4 تا 4

درس 1: عدد نویسی (جلسه2)

0:24

2,450 تومان

5 تا 5

درس 1: عدد نویسی (جلسه3)

0:28

رایگان

6 تا 7

درس 2: الگوها (جلسه1)

0:15

2,900 تومان

8 تا 9

درس 2: الگوها (جلسه2)

0:14

2,810 تومان

10 تا 11

درس 3: ماشین ورودی- خروجی (جلسه1)

0:9

2,250 تومان

12 تا 13

درس 3: ماشین ورودی- خروجی (جلسه2)

0:17

4,120 تومان

14 تا 15

درس 4: معرفی میلیون (جلسه1)

0:24

2,450 تومان

16 تا 17

درس 4: معرفی میلیون (جلسه2)

0:19

3,270 تومان

18 تا 19

مرور فصل اول

0:10

3,160 تومان

20 تا 21

فصل 2: کسر

حل مسئله با راهبرد رسم شکل و حل مسئله‌ی ساد‌ه‌تر

0:9

2,250 تومان

24 تا 24

درس 1: شناخت کسرها (جلسه1)

0:50

7,070 تومان

26 تا 27

درس 1: شناخت کسرها (جلسه2)

0:31

2,780 تومان

27 تا 28

درس 1: شناخت کسرها (جلسه3)

0:15

3,870 تومان

28 تا 29

درس 2: جمع و تفریق (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

30 تا 31

درس 2: جمع و تفریق (جلسه2)

0:22

4,690 تومان

31 تا 32

درس 2: جمع و تفریق (جلسه3)

0:20

4,470 تومان

33 تا 33

درس 3: تساوی کسرها (جلسه1)

0:26

رایگان

34 تا 34

درس 3: تساوی کسرها (جلسه2)

0:11

2,490 تومان

35 تا 35

درس 3: تساوی کسرها (جلسه3)

0:26

3,830 تومان

36 تا 36

درس 3: تساوی کسرها (جلسه4)

0:34

5,830 تومان

37 تا 37

درس 4: ضرب عدد در کسر (جلسه1)

0:20

رایگان

38 تا 39

درس 4: ضرب عدد در کسر (جلسه2)

0:17

3,090 تومان

40 تا 40

درس 4: ضرب عدد در کسر (جلسه3)

0:16

4,000 تومان

41 تا 41

مرور فصل دوم

0:26

5,100 تومان

42 تا 43

فصل 3: ضرب و تقسیم

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، حذف حالت‌های نامطلوب

0:31

5,570 تومان

46 تا 47

درس 1: ضرب دو عدد دو رقمی (جلسه1)

0:26

2,550 تومان

48 تا 48

درس 1: ضرب دو عدد دو رقمی (جلسه2)

0:20

3,350 تومان

49 تا 49

درس 1: ضرب دو عدد دو رقمی (جلسه3)

0:13

1,800 تومان

51 تا 51

درس 1: ضرب دو عدد دو رقمی (جلسه4)

0:14

3,740 تومان

51 تا 51

درس 2: محاسبه‌ی حاصل ضرب (جلسه1)

0:26

3,830 تومان

52 تا 52

درس 2: محاسبه‌ی حاصل ضرب (جلسه2)

0:29

4,040 تومان

53 تا 53

درس 2: محاسبه‌ی حاصل ضرب (جلسه3)

0:11

2,490 تومان

54 تا 54

درس 2: محاسبه‌ی حاصل ضرب (جلسه4)

0:31

5,570 تومان

55 تا 55

درس 3: محاسبه‌های تقریبی (جلسه1)

0:24

3,670 تومان

56 تا 56

درس 3: محاسبه‌های تقریبی (جلسه2)

0:14

2,810 تومان

57 تا 57

درس 3: محاسبه‌های تقریبی (جلسه3)

0:19

3,270 تومان

58 تا 58

درس 3: محاسبه‌های تقریبی (جلسه4)

0:11

3,320 تومان

59 تا 59

درس 4: تقسیم و بخش‌پذیری (جلسه1)

0:22

4,690 تومان

60 تا 61

درس 4: تقسیم و بخش‌پذیری (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

61 تا 61

درس 4: تقسیم و بخش‌پذیری (جلسه3)

0:11

2,490 تومان

62 تا 62

درس 4: تقسیم و بخش‌پذیری (جلسه4)

0:16

4,000 تومان

63 تا 63

درس 5: تقسیم بر عددهای یک رقمی (جلسه1)

0:14

2,810 تومان

64 تا 64

درس 5: تقسیم بر عددهای یک رقمی (جلسه2)

0:26

3,830 تومان

65 تا 66

درس 5: تقسیم بر عددهای یک رقمی (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

67 تا 67

درس 6: تقسیم بر عددهای دو رقمی (جلسه1)

0:18

3,180 تومان

68 تا 68

درس 6: تقسیم بر عددهای دو رقمی (جلسه2)

0:22

3,520 تومان

69 تا 70

درس 6: تقسیم بر عددهای دو رقمی (جلسه3)

0:12

1,730 تومان

70 تا 70

درس 6: تقسیم بر عددهای دو رقمی (جلسه4)

0:19

4,360 تومان

71 تا 71

مرور فصل سوم

0:13

3,610 تومان

72 تا 73

فصل 4: اندازه گیری

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، زیر مسئله (جلسه1)

0:15

2,900 تومان

76 تا 76

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، زیر مسئله (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

77 تا 77

درس 1: زاویه (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

78 تا 78

درس 1: زاویه (جلسه2)

0:17

3,090 تومان

79 تا 79

درس 1: زاویه (جلسه3)

0:17

3,090 تومان

80 تا 80

درس 1: زاویه (جلسه4)

0:15

3,870 تومان

81 تا 81

درس 2: اندازه‌گیری زاویه (جلسه1)

0:18

3,180 تومان

82 تا 82

درس 2: اندازه‌گیری زاویه (جلسه2)

0:33

5,740 تومان

83 تا 83

درس 2: اندازه‌گیری زاویه (جلسه3)

0:18

4,240 تومان

84 تا 84

درس 3: اندازه‌گیری زمان (جلسه1)

0:15

2,900 تومان

86 تا 86

درس 3: اندازه‌گیری زمان (جلسه2)

0:11

2,490 تومان

87 تا 87

درس 3: اندازه‌گیری زمان (جلسه3)

0:17

3,090 تومان

87 تا 89

درس 3: اندازه‌گیری زمان (جلسه4)

0:14

3,740 تومان

89 تا 89

درس 4: اندازه‌گیری طول (جلسه1)

0:9

2,250 تومان

90 تا 90

درس 4: اندازه‌گیری طول (جلسه2)

0:15

2,900 تومان

91 تا 92

درس 4: اندازه‌گیری طول (جلسه3)

0:15

3,870 تومان

93 تا 93

مرور فصل چهارم

0:22

4,690 تومان

94 تا 95

فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، رسم شکل (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

98 تا 98

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، رسم شکل (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

99 تا 99

درس 1: عدد مخلوط (جلسه1)

0:26

5,100 تومان

100 تا 101

درس 1: عدد مخلوط (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

101 تا 102

درس 1: عدد مخلوط (جلسه3)

0:16

4,000 تومان

103 تا 103

درس 2: عدد اعشاری (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

104 تا 105

درس 2: عدد اعشاری (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

105 تا 106

درس 2: عدد اعشاری (جلسه3)

0:12

3,460 تومان

106 تا 107

درس 2: عدد اعشاری (جلسه4)

0:13

2,700 تومان

107 تا 107

درس 3: جمع و تفریق اعشاری (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

108 تا 109

درس 3: جمع و تفریق اعشاری (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

109 تا 110

درس 3: جمع و تفریق اعشاری (جلسه3)

0:19

3,270 تومان

111 تا 111

درس 4: ارزش مکانی عددهای اعشاری (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

112 تا 113

درس 4: ارزش مکانی عددهای اعشاری (جلسه2)

0:20

3,350 تومان

113 تا 114

درس 4: ارزش مکانی عددهای اعشاری (جلسه3)

0:15

3,870 تومان

115 تا 115

مرور فصل پنجم

0:19

4,360 تومان

116 تا 117

فصل 6: شکل‌های هندسی

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش، روش‌های نمادین

0:28

5,290 تومان

120 تا 121

درس 1: عمود- موازی (جلسه1)

0:17

4,120 تومان

122 تا 123

درس 1: عمود- موازی (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

123 تا 124

درس 1: عمود- موازی (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

124 تا 125

درس 1: عمود- موازی (جلسه4)

0:12

3,460 تومان

125 تا 125

درس 2: چهار ضلعی‌ها (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

126 تا 127

درس 2: چهار ضلعی‌ها (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

127 تا 128

درس 2: چهار ضلعی‌ها (جلسه3)

0:17

4,120 تومان

128 تا 129

درس 2: چهار ضلعی‌ها (جلسه4)

0:15

3,870 تومان

129 تا 129

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث (جلسه1)

0:44

6,630 تومان

130 تا 131

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

131 تا 132

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث (جلسه3)

0:18

4,240 تومان

133 تا 133

درس 4: محیط و مساحت (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

134 تا 135

درس 4: محیط و مساحت (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

135 تا 136

درس 4: محیط و مساحت (جلسه3)

0:13

3,610 تومان

136 تا 136

درس 4: محیط و مساحت (جلسه4)

0:16

4,000 تومان

137 تا 137

مرور فصل ششم

0:21

4,580 تومان

138 تا 139

فصل 7: آمار و احتمال

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، حدس و آزمایش

درس 1: نمودار خط شکسته (جلسه1)

0:14

3,740 تومان

144 تا 144

درس 1: نمودار خط شکسته (جلسه2)

0:37

6,080 تومان

145 تا 146

درس 1: نمودار خط شکسته (جلسه3)

0:20

4,470 تومان

147 تا 147

درس 2: احتمال (جلسه1)

0:17

4,120 تومان

148 تا 149

درس 2: احتمال (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

149 تا 150

درس 2: احتمال (جلسه3)

0:10

3,160 تومان

151 تا 151

مرور فصل هفتم

0:16

4,000 تومان

152 تا 153

آخرین ویرایش در 14 شهریور 1401