{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: سیارهٔ ما، زمین

درس 1: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

درس 2: حرکات زمین

فصل 2: سنگ کره، آب‌کره، هواکره

درس 3: چهره زمین

درس 4: آب فراوان، هوای پاک

فصل 3: زیست کره، تنوع شگفت‌‌انگیز

درس 5: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند

فصل 4: ساکنان سیارهٔ زمین

درس 7: جمعیت جهان

درس 8: بی‌عدالتی و نابرابری در جهان

فصل 5: عصر یکپارچگی و شکوفایی

درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه

0:18

2,120 تومان

56 تا 61

درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

0:20

2,240 تومان

62 تا 68

فصل 6: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه

درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

0:25

2,500 تومان

70 تا 75

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه1)

0:21

2,290 تومان

76 تا 83

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه2)

0:37

4,560 تومان

1 تا 90

فصل 7: ایران در عصر مشروطه

درس 13: نهضت مشروطه

0:22

2,350 تومان

84 تا 89

درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی

فصل 8: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی

درس 15: انقلاب اسلامی ایران

درس 16: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

فصل 9: فرهنگ و هویت

درس 17: فرهنگ

درس 18: هویت

فصل 10: خانواده و جامعه

درس 19: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

درس 20: آرامش در خانواده

فصل 11: حکومت و مردم

درس 21: نهاد حکومت

درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی

0:13

1,800 تومان

146 تا 152

فصل 12: بهره‌وری

درس 23: بهره‌وری چیست؟

0:18

2,120 تومان

154 تا 159

درس 24: اقتصاد و بهره‌وری

0:12

1,730 تومان

160 تا 165

آخرین ویرایش در 14 بهمن 1400