{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: الگوها

43 اسلاید

4,920 تومان

7 تا 24

حل مسئله با راهبرد الگویابی

درس 1: شمارش چندتا چندتا

درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی

درس 3: ساعت در بعد از ظهر

درس 4: الگوهای متقارن

مرور فصل اول

فصل 2: عددهای چهار رقمی

45 اسلاید

5,030 تومان

25 تا 42

حل مسئله با راهبرد الگوسازی

درس 1: معرفی عدد هزار

درس 2: ارزش مکانی

درس 3: ارزش پول

درس 4: تقریب اعداد

مرور فصل دوم

فصل 3: عددهای کسری

48 اسلاید

5,200 تومان

43 تا 60

حل مسئله با راهبرد رسم شکل

درس 1: کسر

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری

درس 3: تساوی کسرها

درس 4: مقایسه‌ی کسرها

مرور فصل سوم

فصل 4: ضرب و تقسیم

49 اسلاید

5,250 تومان

61 تا 78

حل مسئله با راهبرد روش‌های نمادین

درس 1: ضرب

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی

درس 3: خاصیت‌های ضرب

درس 4: تقسیم

مرور فصل چهارم

فصل 5: محیط و مساحت

49 اسلاید

5,250 تومان

79 تا 96

حل مسئله با راهبرد زیر مسئله

درس 1: خط، نیم خط و پاره خط

درس 2: محیط

درس 3: اندازه‌ی سطح

درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح

مرور فصل پنجم

فصل 6: جمع و تفریق

43 اسلاید

4,920 تومان

97 تا 114

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

درس 1: مقایسه‌ی عددها

درس 2: جمع و تفریق

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال

38 اسلاید

4,620 تومان

115 تا 129

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش

درس 1: جدول داده‌ها

درس 2: احتمال

درس 3: نمودار دایره‌ای

درس 4: انتخاب نمودار

مرور فصل هفتم

فصل 8: ضرب عددها

43 اسلاید

4,920 تومان

133 تا 150

حل مسئله با راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

درس 1: ضرب در عدد 10

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

درس 3: محاسبه‌ی ضرب

درس 4: تقسیم با باقی‌مانده

مرور فصل هشتم

آخرین ویرایش در 1 مهر 1401