{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد و رقم

51 اسلاید

5,360 تومان

1 تا 18

درس 1: عدد و شمارش

درس 2: دسته‌های ده‌تایی و یکی

حل مسئله و راهبرد رسم شکل

درس 3: جمع و تفریق

درس 4: شمارش چندتا چندتا

مرور فصل اول

فصل 2: جمع و تفریق اعداد دو رقمی

44 اسلاید

4,980 تومان

19 تا 36

درس 1: جمع و تفریق ده‌تایی

درس 2: جمع و تفریق

حل مسئله و راهبرد الگوسازی

درس 3: جمع و تفریق دو عدد دو رقمی

مرور فصل دوم

فصل 3: اشکال هندسی

33 اسلاید

4,310 تومان

37 تا 54

درس 1: یادآوری شکل‌های هندسی

درس 2: روابط بین شکل‌ها

حل مسئله و راهبرد الگویابی

درس 3: تقارن

مرور فصل سوم

فصل 4: عددهای سه رقمی

42 اسلاید

4,860 تومان

55 تا 72

درس 1: معرفی پول

درس 2: معرفی عددهای سه رقمی

حل مسئله و راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

درس 3: عددهای سه رقمی تقریبی

درس 4: آمادگی برای جمع و تفریق

مرور فصل چهارم

فصل 5: اندازه‌گیری

35 اسلاید

4,440 تومان

73 تا 90

درس 1: اندازه گیری طول

درس 2: اندازه گیری دقیق‌تر

حل مسئله و راهبرد حدس و آزمایش

درس 3: واحد سانتی‌متر

درس 4: واحد میلی‌متر

مرور فصل پنجم

فصل 6: جمع و تفریق اعداد سه رقمی

41 اسلاید

4,800 تومان

91 تا 108

درس 1: مقایسه‌ی اعداد

درس 2: جمع و تفریق عددهای سه رقمی

حل مسئله و راهبرد زیر مسئله

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی

مرور فصل ششم

فصل 7: کسر و احتمال

44 اسلاید

4,980 تومان

109 تا 126

درس 1: قسمتی از یک واحد

درس 2: نمایش کسرها

حل مسئله: راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

درس 3: مفهوم احتمال

درس 4: احتمال و کسر

مرور فصل هفتم

فصل 8: آمار و نمودار

44 اسلاید

4,980 تومان

127 تا 144

درس 1: سرشماری

درس 2: نمودار ستونی

حل مسئله: راهبرد روش نمادین

درس 3: نمودار تصویری

درس 4: انتخاب نمودار

مرور فصل هشتم

آخرین ویرایش در 22 دی 1400