گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی چهارم دبستان با تدریس فرزاد باغنده

دبستان چهارم ریاضی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: اعداد و الگوها

حل مسئله با راهبرد الگویابی، رسم شکل

0:22

رایگان

1 تا 6

درس 1: عدد نویسی

0:22

6,100 تومان

3 تا 6

درس 2: الگوها (جلسه1)

0:25

6,500 تومان

7 تا 8

درس 2: الگوها (جلسه2)

0:30

رایگان

9 تا 10

درس 3: ماشین ورودی- خروجی (جلسه1)

0:25

6,500 تومان

11 تا 12

درس 3: ماشین ورودی- خروجی (جلسه2)

0:31

7,240 تومان

13 تا 15

درس 3: ماشین ورودی- خروجی (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

18 تا 19

درس 4: معرفی میلیون

0:29

7,000 تومان

16 تا 17

مرور فصل اول

0:27

6,750 تومان

20 تا 21

فصل 2: کسر

حل مسئله با راهبرد رسم شکل و حل مسئله‌ی ساد‌ه‌تر

درس 1: شناخت کسرها (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

23 تا 26

درس 1: شناخت کسرها (جلسه2)

0:5

رایگان

27 تا 28

درس 2: جمع و تفریق (جلسه1)

0:27

6,750 تومان

29 تا 30

درس 2: جمع و تفریق (جلسه2)

0:20

5,810 تومان

31 تا 32

درس 2: جمع و تفریق (جلسه3)

0:16

5,200 تومان

33 تا 33

درس 3: تساوی کسرها (جلسه1)

0:20

5,810 تومان

34 تا 35

درس 3: تساوی کسرها (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

35 تا 37

درس 4: ضرب عدد در کسر (جلسه1)

0:24

6,370 تومان

38 تا 39

درس 4: ضرب عدد در کسر (جلسه2)

0:37

7,910 تومان

38 تا 40

درس 4: ضرب عدد در کسر (جلسه3)

0:47

8,910 تومان

40 تا 42

مرور فصل دوم (جلسه1)

0:27

6,750 تومان

42 تا 44

مرور فصل دوم (جلسه2)

0:31

7,240 تومان

73 تا 73

فصل 3: ضرب و تقسیم (جلسه1)

0:5

2,910 تومان

فصل 3: ضرب و تقسیم (جلسه2)

0:25

6,500 تومان

51 تا 53

فصل 3: ضرب و تقسیم (جلسه3)

0:28

6,880 تومان

56 تا 56

فصل 3: ضرب و تقسیم (جلسه4)

0:30

7,120 تومان

1 تا 75

فصل 3: ضرب و تقسیم (جلسه5)

0:49

9,100 تومان

1 تا 75

فصل 3: ضرب و تقسیم (جلسه6)

0:30

7,120 تومان

75 تا 77

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، حذف حالت‌های نامطلوب

0:34

7,580 تومان

49 تا 50

درس 1: ضرب دو عدد دو رقمی

0:33

7,470 تومان

45 تا 48

درس 2: محاسبه‌ی حاصل ضرب

درس 3: محاسبه‌های تقریبی

درس 4: تقسیم و بخش‌پذیری

درس 5: تقسیم بر عددهای یک رقمی

0:27

6,750 تومان

67 تا 67

درس 6: تقسیم بر عددهای دو رقمی

0:27

6,750 تومان

68 تا 69

مرور فصل سوم

فصل 4: اندازه گیری

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، زیر مسئله

درس 1: زاویه (جلسه1)

0:23

6,230 تومان

78 تا 81

درس 1: زاویه (جلسه2)

0:34

7,580 تومان

1 تا 81

درس 2: اندازه‌گیری زاویه (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

82 تا 83

درس 2: اندازه‌گیری زاویه (جلسه2)

0:24

6,370 تومان

84 تا 84

درس 2: اندازه‌گیری زاویه (جلسه3)

0:34

7,580 تومان

85 تا 85

درس 3: اندازه‌گیری زمان (جلسه1)

0:31

7,240 تومان

86 تا 87

درس 3: اندازه‌گیری زمان (جلسه2)

0:32

7,350 تومان

88 تا 89

درس 4: اندازه‌گیری طول

0:27

6,750 تومان

93 تا 93

مرور فصل چهارم

0:24

6,370 تومان

93 تا 94

فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری (جلسه1)

0:9

3,900 تومان

فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری (جلسه2)

0:24

6,370 تومان

فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری (جلسه3)

0:22

4,570 تومان

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، رسم شکل

درس 1: عدد مخلوط (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

101 تا 102

درس 1: عدد مخلوط (جلسه2)

0:16

5,200 تومان

103 تا 103

درس 2: عدد اعشاری (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

97 تا 100

درس 2: عدد اعشاری (جلسه2)

0:22

6,100 تومان

104 تا 105

درس 2: عدد اعشاری (جلسه3)

0:29

7,000 تومان

106 تا 107

درس 2: عدد اعشاری (جلسه4)

0:25

6,500 تومان

110 تا 111

درس 3: جمع و تفریق اعشاری

0:27

6,750 تومان

108 تا 109

درس 4: ارزش مکانی عددهای اعشاری

مرور فصل پنجم

0:27

6,750 تومان

116 تا 117

فصل 6: شکل‌های هندسی

0:27

6,750 تومان

119 تا 122

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش، روش‌های نمادین

درس 1: عمود- موازی (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

123 تا 124

درس 1: عمود- موازی (جلسه2)

0:26

6,630 تومان

125 تا 126

درس 2: چهار ضلعی‌ها (جلسه1)

0:34

7,580 تومان

127 تا 128

درس 2: چهار ضلعی‌ها (جلسه2)

0:22

6,100 تومان

129 تا 131

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث (جلسه1)

0:16

5,200 تومان

130 تا 130

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث (جلسه2)

0:19

5,670 تومان

131 تا 132

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث (جلسه3)

0:28

6,880 تومان

133 تا 135

درس 4: محیط و مساحت

0:24

6,370 تومان

136 تا 136

مرور فصل ششم

0:22

6,100 تومان

137 تا 139

فصل 7: آمار و احتمال

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، حدس و آزمایش

0:20

5,810 تومان

142 تا 143

درس 1: نمودار خط شکسته

0:29

7,000 تومان

144 تا 145

درس 2: احتمال (جلسه1)

0:24

6,370 تومان

148 تا 149

درس 2: احتمال (جلسه2)

0:12

4,500 تومان

150 تا 152

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400