125گرم کلر با 77 گرم سدیم ترکیب می‌شود. از کدام واکنش دهنده، چقدر باقی می‌ماند؟ 

1) 

سدیم کلرید-202 گرم

2) 

کلر- 6گرم

3) 

سدیم کلرید-125گرم

4) 

سدیم- 6گرم