وَ تحوِّلُ ظَلام الْبَحرِ إلَی نَهارٍ مُضیءٍ یَستَطیعُ فیهِ الْغَوَّاصونَ التِقاطَ صُوَرٍ.

1) 

تبدیل می‌کرد، تاریکی‌ها، فیلم‌برداری

2) 

تغییر می‌دهد، تاریکی، نقاشی کردن

3) 

تبدیل می‌کند، تاریکی، عکس گرفتن

4) 

تغییر داد، تاریکی‌ها، عکاسی