وَ تحوِّلُ ظَلام الْبَحرِ إلَی نَهارٍ مُضیءٍ یَستَطیعُ فیهِ الْغَوَّاصونَ التِقاطَ صُوَرٍ.

تبدیل می‌کرد، تاریکی‌ها، فیلم‌برداری

تغییر می‌دهد، تاریکی، نقاشی کردن

تبدیل می‌کند، تاریکی، عکس گرفتن

تغییر داد، تاریکی‌ها، عکاسی