{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

اگر آب موجود در بطری زیر را در داخل یک ظرف مکعبی شکل به اضلاع 10 سانتی متر خالی کنیم، آب تا چه ارتفاعی در ظرف بالا می آید؟

1 ) 

25 سانتی متر

2 ) 

2/5 دسی متر

3 ) 

25 میلی متر

4 ) 

2/5 میلی متر

تحلیل ویدئویی تست

تعداد تست: 2338
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان