{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جواب های معادله مثلثاتی $4\sin x + 2\sqrt 3  = 0$ را در بازه $\left[ {0,2\pi } \right]$ به دست آورید.

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

$4\sin(x) + 2\sqrt{3} = 0 \Rightarrow \sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} $

$\Rightarrow \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

$\Rightarrow \begin{cases}
x = 2k\pi - \frac{\pi}{3} \\
x = 2k\pi + \frac{4\pi}{3}
\end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

$ \begin{cases}
x = \frac{5\pi}{3} \\
x = \frac{4\pi}{3}
\end{cases}$

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

قاسم  چنانی