چه تعداد از جملات زیر درباره پروانه مونارک صحیح می‌باشد؟

- سامانه دفعی آن از نوع متانفریدی است.

- در تعیین مسیر مهاجرت از یاخته‌های عصبی استفاده می‌کند.

- دارای دستگاه گردش خون باز است.

- سامانه تنفسی آن از نوع تراشه‌ای (نایدیسی) است.

1) 

1

2) 

2

3) 

3

4) 

4