{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ایزوتوپ (هم مکان) را تعریف کنید.

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

هسته‌هایی که دارای تعداد پروتون مساوی و تعداد نوترون متفاوت هستند را ایزوتوپ می‌گویند.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محمدصادق طاهری