سود یک شرکت تعاونی در پایان سال 1395، برابر 25 میلیون تومان بوده است. شرکت باید 20% سود خود را به عنوان مالیات بپردازد. اگر 10% از باقیمانده‌ی سود خود را به امور خیریه اختصاص دهد، چند درصد از کل سود شرکت به امور خیریه داده شده است؟

1) 

10%

2) 

25%

3) 

8%

4) 

6%