{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مقدار تابع $f(x) = \left[ {\sin x - \cos x} \right]$ در بازه ی $\left( {\frac{\pi }{2},\pi } \right)$ کدام است؟

1 ) 

0 یا 1

2 ) 

1- یا 2- 

3 ) 

1-

4 ) 

0 یا 1-

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

مجید قادری