{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کدام گزینه در مورد امام مهدی (ع) درست نیست؟

1 ) 

او کسی است که همه‌ی ما منتظر آمدنش هستیم. 

2 ) 

ما برای آمدن او دعا می‌کنیم.

3 ) 

وقتی او بیاید، همه با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می‌کنند.

4 ) 

او با آمدنش دنیا را پر از نعمت و رفاه می‌کند.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

رباب شقاقی