نتیجه همکاری و تعاون در خانواده چیست؟

1) 

خستگی بیشتر افراد خانواده

2) 

بیماری و کسلی افراد خانواده

3) 

افزایش کینه و کدورت و فاصله گرفتن افراد خانواده از هم دیگر

4) 

محبت و صمیمیت بیشتر