چند مورد، عبارت زير را به‌درستی كامل می‌كند؟

«بخشی از دستگاه عصبی مركزی كه هنگام تب، دمای بدن را بالا می‌برد ...............»

الف) توانايی ترشح پيک دوربرد دارد.                               ب) فشارخون را تنظيم می‌كند.

ج) دارای گيرنده‌های اسمزی است.                                   د) زير پل مغزی قرار دارد. 

1) 

1

2) 

2

3) 

3

4) 

4