کدام یک از جانداران زیر همه چیز خوار است؟

1) 

ببر

2) 

خرس

3) 

اهو

4) 

گوزن