{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

چند مورد از مطالب زیر دربارهٔ ترکیبی با فرمول «پیوند - خط» داده‌شده، درست است؟ ($H = 1,C = 12,O = 16:g.mo{l^{ - 1}}$)

- سه گروه عاملی متفاوت دارد.

- جرم مولی آن برابر 178 گرم است.

- شمار اتم‌های کربن و هیدروژن مولکول آن برابر است.

- شمار اتم‌های هیدروژن مولکول آن با شمار اتم‌های هیدروژن مولکول پنتن برابر است.

1 ) 

چهار

2 ) 

سه

3 ) 

دو

4 ) 

یک

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

تمامی عبارت‌ها درست‌اند.

مورد اول: ترکیب داده شده دارای سه‌گروه عاملی هیدروکسیل، کتونی و آلدهیدی است.

مورد دوم: فرمول مولکولی ترکیب داده‌شده ${C_{10}}{H_{10}}{O_3}$ و جرم مولی آن برابر $178g.mo{l^{ - 1}}$ است.

مورد سوم: با توجه به فرمول مولکولی درست است.

مورد چهارم: شمار اتم‌های هیدروژن در پنتن (${C_5}H_{10}$) با این شمار در ترکیب داده شده برابر است.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!