اگر نمودار تابع $y=f\left( x \right)$ به صورت مقابل باشد، برد تابع $y=1+3f\left( \frac{x}{2} \right)$ کدام است؟

1) 

$\left[ -2,2 \right]$ 

2) 

$\left[ 2,4 \right]$

3) 

$\left[ -2,0 \right]$

4) 

$\left[ -2,4 \right]$

نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد
اسمز چیست؟
توسط سید حسین حسینی در 17 خرداد