{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«بخشی که با شماره ................ نشان داده شده است، در نهان دانگان،................ »

1 ) 

1 ـ معمولاً به رنگ‌های متفاوت دیده می‌شود.

2 ) 

2 ـ ممکن است از تعدادی برچه ساخته شده باشد.

3 ) 

3 ـ می‌تواند روی بخش کوچک و برآمده قرار گرفته باشد.

4 ) 

4 ـ می‌تواند در پی دو نوع تقسیم، دانه‌ی گرده‌ی رسیده واجد دو دیواره تولید کند.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

تعداد تست: 1566
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان