به ترتیب الف و ب  نشانگر  چه نواحی  هستند؟ 

1) 

نواحی سیاسی-نواحی اقتصادی

2) 

نواحی اقتصادی-نواحی طبیعی

3) 

نواحی طبیعی-نواحی سیاسی

4) 

نواحی سیاسی-نواحی طبیعی

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد