نقش دستوری واژه های مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

          «تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه *** آنکه سیراب کند در لب کوثر تشنه؟»

1) 

مسند، مضاف الیه، مفعول

2) 

نهاد، صفت، مفعول  

3) 

مسند، صفت، مسند

4) 

نهاد، مضاف الیه، مفعول

صامت و مصموت را توضیح دهید
توسط محمد پرهام پورنیا در 24 اردیبهشت
کلمات مخالف در کلاس اول ابتدایی
توسط مصطفی زارعی در 24 اردیبهشت