کدام مورد از مواردی است که نشان می دهد پیامبر، تمیز و آراسته بود؟

1) 

با اشتیاق تمام چشم انتظار وقت نماز بود

2) 

پیش از غذا و بعد از غذا دستهایش را می شست

3) 

در سلام کردن همیشه پیشی می گرفت

4) 

در برابر دستور خداوند همیشه تسلیم بود