معادلهٔ ${{x}^{2}}-\frac{{{x}^{2}}}{\left| x \right|}=k$ دارای 4 جواب است. مجموعهٔ مقادیر k کدام است؟

1) 

$-1\lt k\lt 1$

2) 

$-1\lt k\lt 0$

3) 

$-\frac{1}{4}\lt k\lt 0$ 

4) 

$-\frac{1}{2}\lt k\lt -\frac{1}{4}$ 

در پرتاب یک تاس احتمال اینکه ۶ نیاید چقدر است؟
توسط امیرعباس دشتی در 17 خرداد
نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد