{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دو خط راست یکدیگر را حداکثر در چند نقطه قطع می کنند؟

1 ) 

یک نقطه

2 ) 

دو نقطه

3 ) 

سه نقطه

4 ) 

بی شمار

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

اگر دو خط راست بر هم منطبق شوند در بی شمارنقطه یکدیگر را قطع می کنند.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

فرشاد راشدپور