{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

خاصیت آهن ربایی در کدام قسمت آهن رباها قوی تر است؟

1 ) 

در قطب شمال آهن ربا

2 ) 

در قطب جنوب آهن ربا

3 ) 

در مرکز آهن ربا

4 ) 

در دو سر آهن ربا

تحلیل ویدئویی تست

تعداد تست: 1750
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان