{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

با توجه به اطلاعاتی که در مورد نحوه کار دماسنج دارید، کدام گزینه زیر درست است؟

1 ) 

وقتی دماسنج را وارد آب سرد می‌کنیم، مایع قرمز بالاتر می‌رود.

2 ) 

وقتی دماسنج را در برابر آفتاب قرار می‌دهیم، مایع قرمز بالاتر می‌رود.

3 ) 

دماسنج حتماً باید در تماس مستقیم با آب باشد تا مایع جابجا شود در غیر این صورت مایع بی‌حرکت می‌ماند.

4 ) 

اگر هم این دماسنج را زیر نور یک لامپ قرار دهیم ارتفاع مایع قرمز درون دماسنج تغییری نمی‌کند.

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

وقتی دماسنج را در برابر آفتاب قرار می‌دهیم مایع قرمز بالا می‌رود. چون آفتاب باعث گرم شدن و بالا رفتن دما می‌شود.

تحلیل ویدئویی تست

رباب شقاقی