طول مستطیلی 6 برابر عرض آن است، بنابراین نسبت ................................. تقریباً برابر با ................................... .

1) 

طول به مساحت - «1/01»

2) 

عرض به مساحت - «0/0166»

3) 

طول به محیط - «0/0428»

4) 

عرض به محیط - «0/0714»