از دو سيم با طول‌های ${{d}_{1}}=2m$ و ${{d}_{2}}=4m$ سيملوله‌هايی بدون هسته درست می‌كنيم طوری كه در هر مورد، طول سيملوله 10 درصد طول سيم باشد. اگر شعاع سيملولهٔ 1، دو برابر قطر سيملولهٔ 2 باشد، ضريب القاوری سيملولهٔ (1) چند برابر ضريب القاوری سيملولهٔ (2) است؟

1) 

$\frac{1}{2}$

2) 

1

3) 

2

4) 

4