{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

چند مورد از عبارت‌های زير درست است؟

الف ـ نوعی جاندار حاصل از بكرزايی ممكن است دارای تنفس نايديسی و همولنف باشد.

ب ـ تعداد كروموزوم‌های سلول‌های پيكری هر زنبور عسل ماده دو برابر تعداد كروموزوم‌های والد نر است.

ج ـ در طی تقسيمی كه منجر به توليد اسپرم در زنبور عسل نر می‌شود، تتراد تشكيل نمی‌شود.

د ـ به طور معمول، مدت زمان فرايند توليد گامت از ياخته‌ی زاينده، در زنان بيش‌تر از مردان طول می‌كشد.

1 ) 

1

2 ) 

2

3 ) 

3

4 ) 

4

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

تعداد تست: 1520
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان