در کدام گزینه معنی کلمه «فاسق» نیامده است؟

نافرمان

دنیا پرست

منحرف

گناهکار