کدام یک از مواد زیر از نظر نوع پیوند با بقیه متفاوت است؟

1) 

 C20H42

2) 

 C2H4(OH)2

3) 

 CO2

4) 

 SuSO4