{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

موتور جستجو چیست و دو تا از آنها را نام ببرید؟

1 ) 

نرم افزاری برای رسیدن به مطالب علمی در اینترنت مثل یاهو - اسک می

2 ) 

برای جستجو در اینترنت مثل ویکی پدیا - یوز

3 ) 

هیچکدام از گزینه‌ها

4 ) 

گزینه یک و دو

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

مصیب هاشم پور