انحلال‌پذيری . . . در آب، از انحلال‌پذيری . . . در آب كم‌تر است، زيرا در مولكول . . . ، بخش . . . بر بخش . . . غلبه بيش‌تری دارد.

1) 

اتانول – بوتانول – اتانول – قطبی – ناقطبی

2) 

اتانول – بوتانول – اتانول – ناقطبی – قطبی

3) 

بوتانول – اتانول – بوتانول – قطبی – ناقطبی

4) 

بوتانول – اتانول – بوتانول – ناقطبی – قطبی