{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

بیت « نیابد بدو نیز اندیشه راه                  که او برتر از نام و از جایگاه » با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد؟

1 ) 

ستودن نداند کس او را چو هست          میان بندگی را ببایدت بست

2 ) 

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی               نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیایی

3 ) 

به بینندگان آفریننده را             نبینی، مرنجان دو بیننده را

4 ) 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم           وز هرچه شنیده‌ایم و گفته‌اند و خوانده‌ایم

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

تعداد تست: 2690
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان