با ارقام موجود در مجموعه $\left\{ 1,2,4,6,7,8 \right\}$، چند عدد پنج رقمی فرد، بدون تکرار رقم‌ها، می‌توان نوشت؟

1) 

120

2) 

180

3) 

240

4) 

300