حضرت عیسی (ع) گفت: خداوند به من سفارش کرده است که تا زنده ام ......

کدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست؟

1) 

نسبت به مادرم مهربان باشم.

2) 

نماز بخوانم و به نیازمندان کمک کنم.

3) 

دست از راهنمایی شما برندارم.

4) 

ستمکار و زورگو و بداخلاق نباشم.

یک برنامه ریزی مناسب برای پیش خوانی سال تحصیلی بعدی
توسط امیر حسین فریادرس در 16 خرداد
اگر 2X+1=8 باشد آنگاه 4X+1 برابر چه عددی است؟
توسط امیر حسین پهلوان زاده در 16 خرداد
معنی کلمه Brave چیست؟
توسط دانا قاضی زاده در 16 خرداد
اندازه زاویه مجهول درون مثلث
توسط امیر حسین پهلوان زاده در 16 خرداد