در کدام نوع رابطۀ بين جانداران يک جاندار سود می‌برد در حاليکه جاندار ديگر نه سود می‌برد و نه زيان می‌بيند؟

1) 

همسفرگی

2) 

شکار و شکارچی

3) 

همیاری

4) 

انگلی