آبشش‌های نوزاد قورباغه چه زمانی به شش تبدیل می‌شود؟

1) 

در نوزادی

2) 

قبل از بلوغ

3) 

حین بلوغ

4) 

بعد از بلوغ