براساس دیدگاه تفهمی، عوامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان در فضاهای مجازی کدام است؟

1) 

میزان پرخاشگری، میزان هیجان، وضعیت تحصیلات

2) 

به روز بودن، هیجان، آزادی و توانایی

3) 

وضعیت تأهل، آزادی و توانایی

4) 

میزان پرخاشگری، وضعیت تحصیلات، آزادی