کدام مورد از شرایط ظهور حضرت مهدی (عج) نمی‌باشد؟ 

1) 

آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام

2) 

وجود یارانی باوفا

3) 

وجود فقط 313 یار ویژه‌ی امام زمان

4) 

ظلم و خونریزی جهان را فرا گرفته باشد.