{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مصداق شناخت اولیه و ابتدایی انسان به خداوند کدام است؟

1 ) 

احساس هدایت و پشتیبانی جهان توسط خداوند

2 ) 

درک نیازمندی به خداوند در پیدایش و بقا

3 ) 

درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او

4 ) 

شناخت فطری انسان از هستی

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

هر کدام از ما براساس فطرت خویش، خدا را می‌یابیم و حضورش را در زندگی درک می‌کنیم و به روشنی می‌دانیم در جهانی زندگی می‌کنیم که آفریننده‌ای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می‌کند و به مخلوقات مدد می‌رساند در عین داشتن این شناخت اولیه، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق‌تر دربارهٔ خداوند فرا می‌خواند.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محسن  سلطانی