اعدا موجود در گزینه‌ها، انرژی فروپاشی شبکه‌ی بلور چهار ترکیب $N{{a}_{2}}O$، $Mg{{F}_{2}}$، $MgO$ و $NaF$ برحسب $kJ.mo{{l}^{-1}}$ است. کدام‌یک از آن‌ها مربوط به ترکیبی است که شعاع کاتیون و آنیون آن، اختلاف کم‌تری دارند؟

1) 

$923$

2) 

$2481$

3) 

$3791$

4) 

$2957$