{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

نقشه داده شده، مربوط به کدام مورد است؟

1 ) 

مقدار پیشرفت زمین در خیابان

2 ) 

میزان مجاورت بنا با خیابان

3 ) 

تعیین موقعیت بنا

4 ) 

زاویهٔ انحراف زمین

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!