در اين ترجمه ها، گزينه خطا را تشخيص دهيد:

1) 

فَلَولا تَشکُرُونَ : پس چرا سپاسگزاری نمی كنيد

2) 

لَو نَشآءُ : اگر بخواهيم

3) 

بِالبَیِّنٰتِ : با دلايل روشن

4) 

ان کُنتُم تَعلَمونَ : اگر می دانستند