{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

برای سوراخ کاری پس از ایجاد حفره توسط .......... آن را در .......... قرار می‌دهیم.

1 ) 

آچار - سه نظام دریل

2 ) 

سوزن - سه نظام دریل

3 ) 

سوزن - سنبه نشان

4 ) 

سنبه نشان - سه نظام دریل

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!