دو بار الکتریکی هم نام در فاصله‌ی معینی از هم قرار دارند هرگاه مقدار بار الکتریکی هریک از بارها 2 برابر و فاصله‌ی بین آن‌ها هم 2 برابر شود نیروی الکتریکی بین آنها:

1) 

تغییر نمی‌کند

2) 

چهار برابر می‌شود         

3) 

هشت برابر می‌شود

4) 

 دو برابر می شود